DECLARAȚIA MANAGERULUI TOP MED BUNA VESTIRE

PRIVIND IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂȚII

Subsemnatul Cazacu Nicolae având funcția de manager al spitalului Top Med Buna Vestire SRL, cu sediul în Craiova,str. Calea Unirii, nr.90, județul Dolj, tel .0351420992 fax. 0251524078, email.contact@policlinicabunavestire.ro prin prezenta declarație mă angajez să:

 • comunic angajaților orientarea către pacienți și a importanței respectări cerințelor legale și de reglementare;
 • să stabilesc politica și să asigur stabilirea și realizarea obiectivelor calității;
 • să conduc analizele managementului;
 • să asigur stabilirea planurilor de acțiune, disponibilitatea resurselor și tot sprijinul în colaborarea cu A.N.M.C.S.-ul în vederea îmbunățățirii continue a sistemului de management al calității conform standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare în vigoare.

Pentru realizarea misiunii și viziunii noastre și a satisface într-o măsură cât mai mare necesitățile actuale și așteptările viitoare ale pacienților, de a le furniza servicii medicale de calitate, ne vom conforma principiilor care stau la baza standardelor și referințelor privind Managementul Strategic și Organizațional, Managementul Clinic, Etica Medicală și Drepturile Pacientului, respectiv:

 • dezvoltarea activității spitalului conform nevoilor de sănătate a populației din judetul Dolj.
 • asigurării și îmbunătățirii continue a calității serviciilor de sănătate și a siguranței pacientului;
 • asigurării nediscriminatorii a accesului pacientului la serviciile de sănătate, conform nevoilor acestuia, în limita misiunii și a resurselor spitalului;
 • respectării demnităţii umane, a principiilor eticii şi deontologiei medicale și a grijii faţă de sănătatea pacientului;
 • orientării managementului organizațional, pe baze clinice, pentru susținerea asistenței medicale centrate pe pacient;
 • abordării integrate, inter și multidisciplinare a pacientului în managementul de caz;
 • promovării eficacităţii şi eficienţei prin dezvoltarea conceptului de evaluarea a practicii profesionale prin audit clinic și prin optimizarea procesului decizional;
 • asigurarea continuității asistenței medicale în cadrul spitalului, prin asigurarea resurselor necesare, conform misiunii declarate și după externare prin colaborare cu mediciide familie și medicii specialiști din ambulator;
 • promovării prin standarde a dezvoltării culturii organizaționale;
 • protejării mediului;

Obiectivele noastre, privind asigurarea și îmbunătățirea calității serviciilor și siguranței pacientului sunt:

 • plasarea permanentă a pacientul în centrul atenției;
 • dezvoltarea managementului spitalului pe baze clinice;
 • managementul riscurilor;
 • creșterea calității actului medical prin pregatire profesională continuă și învățarea din erori a întregului personal;
 • organizarea și îmbunătățirea comunicării între profesiniști și între personalul medical si pacient și aparținători;
 • colaborare profesională între persoane și echipe medicale din spital și din alte unități sanitare cu care vom încheia protocoale de colaborare pentru asigurarea unei asistențe medicale integrate inter și multi disciplinară;
 • asigurarea eficacității și eficienței actului medical, prin autoevalurea și îmbunătățirea continuă a protoalelor de diagnostic și tratament și a procedurilor privind organizarea acordării serviciilor de sănătate;
 • creșterea gradului de utilizare a resurselor prin o mai bună planificare a activității;
 • instruirea permanentă a personalului pentru asigurarea flexibilității și mobilității acestuia;
 • obținerea satisfacției pacienților, a angajaților șia tuturor părților interesate prin calitatea serviciilor oferite;
 • conformarea cucerințele legale în domeniul calității aplicabile activității desfășurate;
 • implicarea fiecarui angajat în scopul aplicării politicii in domeniul calității prin inițiative, performanțe, responsabilitate si colaborare permanentă.

Acestă declarație este disponibilă tuturor persoanelor, atât angajaților noștri cât și părților externe organizației, fiind astfel publicată pe website-ul spitalului.

În sensul respectării prezentei și pentru asigurarea aplicării prevederilor documentelor sistemului de management al calității, înțeleg necesitatea funcționării la nivelul spitalului a Structurii de Management al Calității, structură a cărei activitate mă angajez să o susțin. Prezenta declarație intră în vigoare la data aprobării, iar prevederile sale sunt obligatorii pentru întregul personal al spitalului.